Home              

 

Q : ต้องใช้ username และ password อะไร
A : ใช้ username และ password เดียวกันกับ HRMS, Internet, Email และอื่นๆ

Q : ทำไมถึงล็อกอินเข้าระบบไม่ได้
A : การล็อกอินเข้าระบบไม่ได้ เกิดขึ้นได้ 2 กรณี
      i : บัญชีของท่านถูกล็อกการใช้งาน เนื่องจากมีการใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง ท่านอาจจะพบข้อความแจ้งเตือนว่า
"Account was locked (6 times wrong)" หรือ
"IP address was locked today(6 times wrong)" เป็นต้น
ให้ท่านติดต่อที่ Admin Passport เป็นการปลดล็อก
      ii : บัญชีของท่านไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะพบข้อความแจ้งเตือนว่า
"Username or password wrong"
ซึ่งเป็นไปได้ว่า ท่านอาจลืมรหัสผ่าน หรือท่านไม่สามารถใช้ระบบนั้นๆ ได้
ให้ท่านติดต่อที่ Admin ทั่วไป เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

Q : เมื่อล็อกอินผิดหลายครั้ง จะมีผลอย่างไร
A : การล็อกอินผิดหลายครั้ง จะทำให้ท่านต้องกรอก Captcha และหากมากครั้ง บัญชีท่านจะถูกล็อกในที่สุด แต่ท่านยังคงใช้งานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้เหมือนเดิม

"ทางแผนกจะดำเนินการตรวจสอบ และหากตรวจพบการปลอมแปลงหรือลักลอบใช้งานบัญชีของผู้อื่น จะดำเนินการทางวินัยและอาญาฯ กับบุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าว ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550"

 
ระบบ Doublea passport เป็นระบบที่พลักดันให้ การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นทั้งหมดภายในองค์กร สามารถใช้งานชื่อบัญชี และรหัสผ่านตัวเดียวกันทั้งหมด โดยได้รับการดูแล คุ้มครอง และตรวจสอบความปลอดภัยในบัญชีของท่านจากทางหน่วยงานเน็ตเวิร์คและเทเลคอมมูนิเคชั่น เราหวังว่าพนักงานทุกท่าน จะได้รับความสะดวก สบาย และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล จากระบบ Doublea passport นี้
  คู่มือการใช้งาน Doublea passport
  Passport Admin
คุณชาตรี   คูเอกชัย          โทรศัพท์  085-835-1568      อีเมลล์   chatree_ku@doublea1991.com
แผนก IT&Network ที่อาคาร DAP ชั้นหนึ่ง

หากลืมรหัสผ่าน โปรดคลิก !!
https://itservice.advanceagro.net/forgotPsw.aspx